Implementace informačních systémů pro podporu dodávek zboží zákazníkovi

Autor práce: Čálek, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fiala, Petr
Osoba oponující práci: Borovička, Adam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace informačních systémů pro podporu dodávek zboží zákazníkovi
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá projektovou analýzou implementace nového informačního systému, jež podporuje dodávky zboží zákazníkovi. Cílem práce bylo zanalyzovat zpětně v čase reálný projekt z hlediska času, nákladů, zdrojů a rizik. V teoretické části lze najít vysvětlení základních pojmů užívaných v řízení projektů a popis použitých metod. Praktická část práce představuje aplikaci teoretických znalostí v praxi, kde lze nalézt analýzu projektu z hlediska času, nákladů, zdrojů a kvalitativní zhodnocení rizik. Následuje zhodnocení cílů projektu, kde je rozebráno, zdali se podařilo cíle naplnit či nikoliv. K provedení uvedených analýz byl použit program MS Project 2016.
Klíčová slova: projekt; analýza projektu; implementace informačního systému; MS Project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace informačních systémů pro podporu dodávek zboží zákazníkovi
Překlad názvu: Implementation of information systems to support the delivery of goods to the customer
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the project analysis of the implementation of a new information system that supports the delivery of goods to the customer. The aim of the work was to analyze the real project backwards in time in terms time, cost, resources and risks. In the theoretical part you can find an explanation of the basic concepts used in project management and the methods used. The practical part of the thesis presents the application of theoretical knowledge in practice, where the analysis of the project can be found in terms of time, costs, resources and qualitative risk assessment. This is followed by an evaluation of the project's objectives, where it is analyzed whether or not the objective was met. MS Project 2016 was used to perform these analyzes.
Klíčová slova: project; project analysis; implementation of information system; MS Project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67792_cala01.pdf [1,89 MB]
Oponentura63630_xbora07.pdf [70,35 kB]
Hodnocení vedoucího67792_pfiala.pdf [63,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67792/podrobnosti