Plýtvání potravinami jako ekonomický a ekologický problém

Název práce: Plýtvání potravinami jako ekonomický a ekologický problém
Autor(ka) práce: Mangová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou plýtvání potravin. Hlavním cílem této práce je na základě vlastního analytického postupu ověřit hypotézu, zda existuje závislost mezi výší příjmu jednotlivce a množstvím vyplýtvaných potravin. Pro ověření této hypotézy je využita korelační analýza mezi HDP/capita a množstvím vyplýtvaných potravin na obyvatele. Druhým cílem této práce je ověřit hypotézu, která tvrdí, že vzdělanější lidé plýtvají relativně méně. Pro tento účel je využito dotazníkového šetření. Práce se dále zabývá vymezením typů plýtvání potravin, ale i jejich environmentálními a ekonomickými dopady plýtvání. V návaznosti na to jsou také navrhnuta řešení pro omezení plýtvání potravin na úrovni výrobní i spotřebitelské.
Klíčová slova: Plýtvání potravinami; Potraviny; Trendy ve spotřebě; Dopady plýtvání; Potravinové ztráty
Název práce: Food Waste – Economic and Ecological Problem
Autor(ka) práce: Mangová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master´s Thesis deals with the issue of Food Waste as an economic and ecological problem. The main objective is to authenticate hypothesis that the amount of the food waste is reliant on the size of an individual´s income, thus, a correlation analysis is carried out. This analysis measures the strength of a relationship between GDP/capita and the amount of food wasted/capita. The second objective is to authenticate hypothesis that more educated individuals waste less food. In order to do so a questionnaire survey is executed. The Thesis also investigates the specification of food waste and food loss, furthermore, also the environmental and economic impact of the food waste is addressed. As a follow-up to this, certain solutions how to reduce the food waste are suggested.
Klíčová slova: Food Waste; Food Loss; Food; Consumption Trends; Consequences of the Food Waste

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: