Komparace soutěžního práva ČR, Ruska a EU

Autor práce: Levý, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Osoba oponující práci: Šmejkal, Václav; Čada, Karel; Pospíšil, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace soutěžního práva ČR, Ruska a EU
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na podstatné aspekty ruského soutěžního práva, zejména na nejdůležitější pojmy tohoto oboru jako jsou subjekty (adresáti) právní úpravy, relevantní trh, zneužití dominantního postavení, dohody narušující soutěž, jakož i oblast nekalé soutěže. Instituty ruského soutěžního práva jsou následně podrobeny srovnání s příslušnou českou úpravou soutěžního práva, ve světle soutěžního práva Evropské unie. Cílem práce je mimo jiné určit podstatné podobnosti a odlišnosti mezi uvedenými úpravami.
Klíčová slova: nekalá soutěž; soutěžní právo; podnik; zneužití dominantního postavení; dohody; soutěžitel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace soutěžního práva ČR, Ruska a EU
Překlad názvu: Comparison of Competition Law in the Czech Republic, Russia and the EU
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation thesis focuses on substantial aspects of the Russian competition law, in particular, the most important concepts in this field of law such as subjects (addressees) of the legal regulation, relevant market, abuse of a dominant position, agreements restricting competition as well as unfair competition. The concepts of the Russian competition law are then being compared with the Czech relevant regulation of the competition law, in light of the European Union competition law. The aim of the thesis is among others to determine significant similarities and distinctions between the mentioned regulations.
Klíčová slova: undertaking; unfair competition; competition law; abuse of a dominant position; agreements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 17.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce38582_xlevj05.pdf [993,81 kB]
Veřejná příloha19122_xlevj05.pdf [132,82 kB]
Oponentura63619_Šmejkal.pdf [3,93 MB]
Oponentura63620_Čada.pdf [392,07 kB]
Oponentura63621_Pospíšil.pdf [156,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38582/podrobnosti