Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Autor(ka) práce: Mlčochová, Ellen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Gunina, Daria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje používání digitálních medií v marketingu. Jejím cílem je pozorování a popis marketingového působení vybrané společnosti v online prostředí. V první části se věnuje tomu, co to digitální marketing je a jeho vzniku. Dále jsou vymezeny jeho strategie, cíle a nástroje. Dále práce vymezuje marketing na vybraných sociálních sítích, webových stránkách a in-game marketing. V empirické části je zkoumána předvánoční kampaň společnosti Benefit Cosmetics v roce 2018. Popisuje digitální nástroje, které společnost ve své propagaci použila pomocí pozorování metrik bylo zjištěno, které příspěvky mají největší ohlasy. Jejím výstupem je pak doporučení pro potencionální začínající firmu na trhu s kosmetikou v oblasti digitálního marketingu.
Klíčová slova: Marketing; Digitální marketing; Sociální sítě; Případová studie
Název práce: Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Autor(ka) práce: Mlčochová, Ellen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Gunina, Daria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the use of digital media in marketing. Its aim is to observe and describe the marketing activities of the selected company in the online environment. The first part deals with what digital marketing is and its origin. Furthermore, its strategies, objectives and tools are defined. Furthermore, the thesis defines marketing on selected social networks, websites and in-game marketing. The empirical part examines the pre-Christmas campaign of Benefit Cosmetics in 2018. It describes the digital tools that the company used in its propagation through the observation of metrics and found which contributions have the greatest response. Its output is then a recommendation for a potential start-up company in the digital marketing cosmetics market.
Klíčová slova: Marketing; Digital marketing; social networks; case study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 20. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66978/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: