Marketingové a komerční komunikace CK Čedok

Název práce: Marketingové a komerční komunikace CK Čedok
Autor(ka) práce: Loucká, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je analýza marketingových a komerčních komunikacícestovní kanceláře Čedok. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretickéčásti jsou za pomoci odborné literatury definovány základní pojmy – marketing,marketingový mix, strategické analýzy a marketingové a komerční komunikace.V praktické části je představena společnost Čedok, její marketingový a komunikační mix akonkurenční analýza. Následuje vlastní dotazníkové šetření, jehož vyústěním jsou návrhy adoporučení pro vylepšení marketingové komunikace Čedoku.
Klíčová slova: CK Čedok; Marketingový mix; Komunikační mix; Konkurenční analýza
Název práce: Marketing and commercial communication of the travel agency Čedok
Autor(ka) práce: Loucká, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is an analysis of the marketing and commercial communication ofthe travel agency Čedok. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practicalpart. In the theoretical part, with the help of expertise text, basic terms like marketing,marketing mix, strategic analysis, marketing and commercial communication, is defined. In the practical part, the Company Čedok is introduced, as well as the marketing andcommunication mix and an analysis of it’s competitors. This is followed by a questionnairesurvey, with the conclusion and suggestions and recommendations for improvement of themarketing communication of Čedok.
Klíčová slova: Čedok; Marketing mix; Communication mix; Analysis of competitors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2012
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 11. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37933/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: