Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into The Czech Market

Název práce: Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into the Czech Market
Autor(ka) práce: Aktaş, Mediha Dilara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the globalizing world, benefiting from comparative advantages and gaining market share in the consumer markets are getting more significant for the enterprises and lead them to enter foreign markets. However, these firms face many challenges in doing business like analyzing the market environment, competitor and industry analysis, different consumer behaviors and trade barriers in the foreign markets. In the literature, there are numerous methods that can guide firms to choose best entry strategy according to their specifications and characteristics as well as the target market`s. In this thesis, these foreign market entry strategies and challenges is analyzed and a Turkish leather manufacturer`s entry into the Czech Market will be illustrated and suggestions are provided with the support of conducted consumer behavior survey and secondary data`s.
Klíčová slova: foreign markets; comparative advantage; entry strategy
Název práce: Foreign Market Entry Strategies and Challenges that Enterprises May Face: Turkish Leather Manufacturer`s Entry Into The Czech Market
Autor(ka) práce: Aktaş, Mediha Dilara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešním globalizujícím světě je prospěch z komparativních výhod a získávání tržního podílu na spotřebitelských trzích pro podniky mnohem významnější a vedou k jednodušímu zpřístupnění na zahraniční trhy. Tyto firmy však čelí mnoha výzvám v podnikání, jako je například analýza tržního prostředí, analýza konkurence a průmyslu, rozdílné chování spotřebitelů a obchodní překážky na zahraničních trzích. V literatuře se můžeme dočíst, že existuje mnoho metod, které vedou firmy, aby si vybrali nejlepší vstupní strategie podle jejich specifikací a charakteristik a cílového trhu. V této práci jsou analyzovány tyto strategie a výzvy pro vstup na zahraniční trh a bude zde ilustrován vstup tureckého výrobce kůže na český trh a návrhy budou poskytnuty s podporou řízeného průzkumu spotřebitelského chování a sekundárních dat.
Klíčová slova: globalizujícím; komparativních výhod; spotřebitelů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 30. 6. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: