Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice

Název práce: Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice
Autor(ka) práce: Oktábec, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dopady procesů rezidenční suburbanizace na obec Hovorčovice. Jelikož od roku 2001 zde dochází k velkému přírůstku obyvatel a rozsáhlé bytové výstavbě, tak to s sebou nese mnoho negativních důsledků. Cílem této práce je tak zhodnocení těchto dopadů na obec, a to především v oblasti demografie a ekonomiky. Přírůstek obyvatelstva v obci s sebou nese hlavně velké zvyšování výdajů, což má za následek zadlužování obce a velké problémy do budoucna.
Klíčová slova: suburbanizace; urban sprawl; dopravní infrastruktura; koeficient osídlení; migrace; Hovorčovice
Název práce: Analysis of Residential Suburbanization Impacts on Demography and Economy of Hovorčovice
Autor(ka) práce: Oktábec, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the impact of residential suburbanization processes on the village of Hovorčovice. As there has been a large increase in population and large housing developments since 2001, this has many negative consequences. The aim of this work is to evaluate these impacts on the municipality, especially in the field of demography and economy. The increase in the population in the village is mainly due to a large increase in spending, which results in the municipality's debt and major problems for the future.
Klíčová slova: suburbanization; urban sprawl; transport infrastructure; settlement coefficient; migration; Hovorčovice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2019
Datum podání práce: 7. 7. 2019
Datum obhajoby: 10. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: