Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti

Název práce: Kolektivní správa jako prostředek vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti
Autor(ka) práce: Votava, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Patočka, Jiří; Vojčík, Peter; Jakl, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá kolektivní správou autorských práv a práv s právem autorským souvisejících jako jednoho z prostředků vymahatelnosti autorského práva v informační společnosti. V prostředí charakterizovaném prudkým rozvojem nových médií, především internetu, zaváděním nových obchodní modelů založených na prostředí on-line a pokračujícím procesem digitalizace, význam kolektivní správy výrazně roste. Cílem disertační práce je zjistit, do jaké míry je fungování kolektivní správy tak, jak je vymezeno současnou právní úpravou v ČR, účelné a účinné při vymáhání autorských práv. Za tímto účelem byla identifikována hodnotící kritéria, která jsou relevantní pro posouzení efektivity kolektivní správy, a to jak z pohledu nositelů práv, tak z pohledu uživatelů předmětů ochrany.
Klíčová slova: kolektivní správce; autorské právo; právo duševního vlastnictví; kolektivní správa
Název práce: Collective Management as a Mean of Enforcing Copyright in the Information Society
Autor(ka) práce: Votava, Tomáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Patočka, Jiří; Vojčík, Peter; Jakl, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The PhD thesis deals with collective management of copyright and rights related to copyright as one of the means of enforcing copyright in the information society. In an environment characterized by the rapid development of new media, especially the Internet, the introduction of new business models based on the online environment and the ongoing digitization process, the importance of collective management rises substantially. The aim of the thesis is to find out to what extent the functioning of collective management as regulated by current legislation in the Czech Republic is effective and efficient in the enforcement of copyright. For this purpose, evaluation criteria relevant to assessing the effectiveness of collective management, both from the point of view of rightholders and users, have been identified.
Klíčová slova: collective management; collective management organization; copyright; intellectual property

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 10. 7. 2019
Datum obhajoby: 17. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: