Využití sociální sítě Instagram jako nástroje marketingové komunikace v oblasti turistického ruchu

Autor práce: Vejsada, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Schmidtová, Dominika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociální sítě Instagram jako nástroje marketingové komunikace v oblasti turistického ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím sociální sítě Instagram v oblasti cestovního ruchu. Cílem diplomové práce je identifikace využití sociální sítě Instagram v marketingovém mixu organizací zabývajících se podporou cestovního ruchu. Stejně tak je cílem práce zhodnotit význam Instagramu a objasnit formu komunikace na této sociální síti. Dalším cílem práce je pomocí výzkumu uživatelů a expertních rozhovorů zhodnotit význam pro uživatele a organizace v cestovním ruchu a na základě výsledků následně navrhnout doporučení. Teoretická část práce se zabývá problematikou sociální sítě Instagram, jejím zasazením do kontextu sociálních sítí a cestovního ruchu obecně. V teoretické části práce je představena sociální síť Instagram, historie této sociální sítě i principy jejího fungování. Aplikační část práce se soustředí na analýzu komunikace vybraných profilů metodou obsahové analýzy. V řešení bylo dále použito metod focus group a rozhovorů s experty. Využití jak kvantitativních, tak kvalitativních metod mělo za cíl nahlédnout na danou problematiku z více úhlů pohledu. Přínosem práce je celkové nahlédnutí na problematiku fungování Instagramu z pohledu organizací zabezpečujících podporu cestovního ruchu ve svých domovských zemích. Dále je přínosem doporučení, jakým způsobem je vhodné využívat sociální sítě Instagram pro podporu turistického ruchu.
Klíčová slova: sociální média; marketing cestovního ruchu; online marketing; Instagram

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociální sítě Instagram jako nástroje marketingové komunikace v oblasti turistického ruchu
Překlad názvu: Utilisation of social media Instagram as a tool of marketing communication in the field of tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the use of social network Instagram in the field of tourism. The aim of the thesis is to identify the use of the Instagram in the marketing mix of organizations engaged in tourism industry. Also, another aim of the thesis is to evaluate the importance of instagram and to clarify the formo of communication on this social platform. The theretical part deals with the issue of social network Instagram and its setting in context of social networks and tourism in general. In the first part is introduced social network and priciples of its functioning. The application part of the thesis focuses on the analysis of communication of selected profiles on the Instagram by the method of content analysis. Second method used in this thesis is the method of focus group. Last method is interview with experts. The use of both quatitative and qualitative methods was intended to look at the problem from different point of view. The contibution of this work is a general insight into the problem of using Instagram in perspective of organizations providing tourism support in their home countries. Its benefit i salso recommendations on how to use Instagram in terms of tourism industry.
Klíčová slova: online marketing; Instagram; tourism; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 7. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67478_xvejt06.pdf [1,02 MB]
Veřejná příloha19189_xvejt06.xlsx [159,69 kB]
Oponentura63972_Schmidtová.pdf [307,58 kB]
Hodnocení vedoucího67478_stritesv.pdf [105,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67478/podrobnosti