Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku

Název práce: Finanční a strategická analýza Škoda Auto, a.s. vycházející z let 2012-2017 a zhodnocení potenciálních rizik pro českou ekonomiku
Autor(ka) práce: Rückl, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá finanční a strategickou analýzou obchodního závodu ŠKODA AUTO, a.s. Finanční analýza je provedena pomocí analýzy účetních výkazů, analýzy poměrových ukazatelů a souhrnně vyhodnocena za pomoci bonitního modelu Kralicekův Quicktest a bankrotního modelu Altmanovo Z-skóre. Strategická analýza je provedena pomocí analýzy vnitřního a vnějšího potenciálu a na jejím konci je provedena SWOT analýza. Na základě této analýzy bylo určeno, že analyzovaná firma splňuje předpoklad tzv. going concern. Bylo též identifikováno několik rizik, které mohou mít důsledky nejen pro analyzovaný obchodní závod, ale pro celou tuzemskou ekonomiku. Především jde o rizika spojená s transformací odvětví a s rostoucí regulací odvětví.
Klíčová slova: Finanční analýza; Strategická analýza; ŠKODA AUTO; Automobilový průmysl; Elektromobilita; Mobilita; Konektivita; Regulace
Název práce: Financial and Strategic Analysis of ŠKODA AUTO, a.s. based on the years 2012-2017 and Evaluation of Potential Risks for the Czech Economy
Autor(ka) práce: Rückl, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master’s thesis analyses financial and strategic aspects of ŠKODA AUTO, a.s. Financial analysis is carried out using the analysis of financial statements and financial ratios and evaluated using Kralicek’s Quickest creditworthiness model and Altman’s Z-score bankruptcy model. Strategic analysis is carried out using the analysis of internal and external potential and summarized using SWOT analysis. Based on the results, it is determined that the company complies with the assumption of the so-called going concern. Moreover, several risks with implications for the entire domestic economy are identified. These risks are mainly associated with the transformation of the automotive and increasing regulation of the sector.
Klíčová slova: Strategic Analysis; ŠKODA AUTO; Automotive; Financial Analysis; Electromobility; Mobility; Connectivity; Regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2019
Datum podání práce: 11. 8. 2019
Datum obhajoby: 26. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: