Dopad možné nezávislosti Katalánska na systém sociálního zabezpečení: Případ mateřské dovolené a penzijního systému

Název práce: Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System
Autor(ka) práce: Šimánková, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with potential impact of Catalan possible independence on their social security system focusing on its specific aspects, retirement and maternity leave. Catalonia has made several moves towards reaching full independency, organizing an illegal referendum, which included several representatives being suited for rebellion. The thesis shows that the separation would have a negative impact on the social security as retirees and maternity leave beneficiaries would be worse off, because the released resources which would not be used as transfer to the kingdom, would not cover the whole social security deficit. Restrictive fiscal policy applied by decreasing benefits would have a positive impact on the budget, which would be in surplus as taking loans would be way more difficult and the new country should create reserves, so it does not run out of resources. Nevertheless, the surplus might be used to level off the benefits or for investments anyway. This would be a political decision followed afterwards. However, the social security system even after involving this, would not be better off.
Klíčová slova: Social Policy; Pension System; Maternity Leave; Separation; Catalonia
Název práce: Dopad možné nezávislosti Katalánska na systém sociálního zabezpečení: Případ mateřské dovolené a penzijního systému
Autor(ka) práce: Šimánková, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá potenciálním dopadem možné nezávislosti Katalánska na jeho sociální zabezpečení, konkrétně na starobní důchod a mateřskou dovolenou. Katalánsko podniklo několik kroků k získání nezávislosti, včetně zorganizování nelegálního referenda, za něž je několik představitelů Katalánska žalováno za rebelii. Bakalářská práce zobrazuje, že by separace měla negativní dopad na sociální zabezpečení, starobní důchodci a příjemci peněžité pomoci v mateřství by si pohoršili, protože uvolněné zdroje, které by byly jinak poslány Španělsku, by nepokryly celý deficit sociálního zabezpečení. Restriktivní fiskální politika, aplikována snižováním dávek, by měla pozitivní dopad na celkový katalánský rozpočet, který by byl přebytkový, protože možnost krytí deficitu zadlužením by se výrazně snížila a nová země by tak měla vytvářet rezervy, aby ji nedošly zdroje. Přebytek by ale mohl být použit na pokrytí snížení dávek či na investice. To by podléhalo následnému politickému rozhodnutí. Systém sociálního zabezpečení by ale ani po takovém kroku nebyl v přebytku.
Klíčová slova: Penzijní systém; mateřská dovolená; separace; Sociální politika; Katalánsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2019
Datum podání práce: 15. 8. 2019
Datum obhajoby: 11. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68757/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: