Hystereze v nezaměstnanosti na Slovensku

Název práce: Hysteresis in unemployment in Slovakia
Autor(ka) práce: Řeháková, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this thesis I present the theoretical background for the study of hysteresis in unemployment and its various potential sources and mechanisms through which hysteresis works with emphasis on the Slovak labor market context. I provide a review of available literature on hysteresis concerning Slovakia and regional analysis of this topic. I study the presence of hysteresis in Slovak unemployment rates at the country level as well as at the regional level. At the country level I use the unit root test with two endogenously determined breaks. Regions are being analyzed by univariate unit root tests and by the second-generation panel unit root tests. I cannot reject the hysteresis hypothesis neither at country-wide nor at the regional level. In the end, I present a discussion on policy implications.
Klíčová slova: unemployment; hysteresis; unit root; region; factor analysis
Název práce: Hystereze v nezaměstnanosti na Slovensku
Autor(ka) práce: Řeháková, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této diplomové práci představuji teoretický základ teorie hystereze v nezaměstnanosti a různé potenciální zdroje a mechanismy, prostřednictvím kterých hystereze působí. Hysterezi v nezaměstnanosti studuji v kontextu Slovenska. Uvádím přehled dostupné literatury zabývající se hysterezi v nezaměstnanosti na Slovensku a literatury zabývající se regionální analýzou hystereze. Přítomnost hystereze v nezaměstnanosti na Slovensku analyzuji jak z hlediska celostátního, tak z hlediska regionálního. Na celostátní úrovni používám test jednotkového kořene se dvěma endogenně určenými zlomy. Data z krajů zkoumám prostřednictvím jednorozměrných testů jednotkového kořene a panelových testů jednotkového kořene druhé generace. Hypotézu o přítomnosti hystereze na celostátní úrovni i regionálních úrovních nemůžu zamítnout. Závěrem shrnuji možné implikace přítomnosti hystereze v nezaměstnanosti.
Klíčová slova: hystereze; jednotkový kořen; region; faktorová analýza; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2019
Datum podání práce: 15. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: