Dekriminalizace drog na příkladu ČR a Portugalska v letech 2001-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dekriminalizace drog na příkladu ČR a Portugalska v letech 2001-2018
Autor práce:
Šincl, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje politiku dekriminalizace drog na příkladu České republiky a Portugalska v letech 2001 – 2018. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny zajímavé příklady protidrogových politik ve světě a následně je zde popsán historicko-společenský vývoj vztahu k drogám v obou zemích. Posléze jsou diskutovány ekonomické teorie zabývající se drogovou problematikou ať už z pohledu jednotlivce či státu. V části praktické jsou analyzovány jednotlivé vybrané faktory – počty uživatelů drog, veřejné výdaje na protidrogovou politiku a nové případy hepatitidy C či viru HIV. Tyto ukazatele jsou nejprve analyzovány pro každou zemi samostatně, následně jsou země srovnány mezi sebou a poté i s dalšími vybranými evropskými zeměmi. Z výsledků práce je patrné, že dekriminalizace drog a další s ní spojené fenomény měly na zkoumané faktory v obou zemích pozitivní vliv.
Klíčová slova:
Portugalsko; Dekriminalizace; Drogy; Česká republika; Komparativní analýza; Protidrogová politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2019
Datum podání práce:
16. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69149_xsinj21.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
64060_rezabekp.pdf [185,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
69149_louzek.pdf [668,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69149/podrobnosti