Blokované Sociální Sítě a Akademický Prospěch

Název práce: Blocked Social Media and Academic Performance
Autor(ka) práce: Kříž, Robert
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cingl, Lubomír
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the case of inconsistent preferences, people disobey their plans and regret it later. To prevent self-control failures, they can use commitment devices. One type of commitment device is website blocker, and it is designed to help people stay focused and minimize procrastination on distractive online sites. Because social media can be potentially distractive and deteriorate the academic performance of students, field experiment at the University of Economics in Prague is conducted to estimate the impact of using website blockers on test scores. Students of four courses (n_{treatnent}= 46, n_{control}= 47), were encouraged to download website blockers five days prior to midterm tests. Possibly due to a small take-up rate in the treatment group (15.21 %), no statistically significant evidence of commitment device improving grades is found. However, when conducting G*power post-hoc sample size analysis, it is estimated that with a total sample size of n = 272 (actual sample size is 93), the impact would be significant (ceteris paribus). 81,8 % commitment device users self-reported that it is useful. In the pre-survey study, subjects also admitted being distracted by social-media more often than not while a third reported being distracted very often. Conclusion of the practical part is verification of the theory of inconsistent preference, which is the key concept of the theoretical part.
Klíčová slova: Voluntary imposition of commitment device; Self-Control; Academic Performance; Website Blocker; Field Experiment
Název práce: Blokované Sociální Sítě a Akademický Prospěch
Autor(ka) práce: Kříž, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cingl, Lubomír
Oponenti práce: Miklánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V případe nekonzistentních preferencí, lidé nenaplňují své původní plány, a pak toho litují.Aby zabránili problémům se sebekontrolou, mohou si pomoci závazkem (tzv. commitmentdevice). Příkladem takových závazků jsou například aplikace - website blockery, kteréjsou navržené, aby pomáhaly lidem se soustředením a minimalizovaly prokrastinaci v onlineprostředí. Zejména sociální sítě jsou potencionálně rozptylující, a mohou tak negativněovlivnit akademický prospěch studentů. Tato práce se zabývá meřením výsledkůprůběžných testů na Vysoké škole ekonomické a následným analyzováním rozdílů mezistudenty, kteří byly v rámci field experimentu pět dní před průbežnými testy vybídnutik nainstalování těchto aplikací (n_treatnent = 46), a kontrolní skupinou (n_control = 47).Zřejmě vlivem nízké míry využití pomůcek, nebyl u zkoumané skupiny nalezen signifikantníefekt. Nicméně, post-hoc analýza v programu G*Power odhalila, že při navýšenícelkového počtu pozorování na n = 272 (ze skutecných n = 93) by byl rozdíl mezi skórezkoumané a kontrolní skupiny signifikantní. Použití pomůcek považuje 81,8% uživatelůza prospešné. Dále, studenti v rámci dotazníkového šetření v průmeru uvedli, že jesociální síte ruší více než ”občas” a tčetina uvedla, že je ruší minimálne ”velmi často”.Zároveň, 48% subjektu přiznává velmi častou prokrastinaci. Jedním ze záverů praktickéčásti práce je tedy potvrzení ekonomické teorie nekonzistentních preferencí,která je klíčovým poznatkem části teoretické.
Klíčová slova: Commitment Device; Website Blocker; Akademický Prospěch; Sebe-Kontrola; Field Experiment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 16. 8. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68933/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: