Rakouská a post-keynesovská teorie hospodářských cyklů: komparace a doporučení

Název práce: Rakouská a post-keynesovská teorie hospodářských cyklů: komparace a doporučení
Autor(ka) práce: Černíková, Michelle
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Koderová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést kritickou komparaci rakouské teorie hospodářského cyklu v podání Ludwiga von Misese a Friedricha Augusta von Hayeka s post-keynesovskou teorií hospodářského cyklu v podání Minskyho hypotézy finanční nestability. V první polovině práce jsou představeny obě tyto ekonomické školy s důrazem na jejich metodologii a na teorie, které jsou relevantní pro konečnou konstrukci teorie hospodářského cyklu. V druhé polovině jsou pak obě teorie aplikovány na světovou finanční krizi v USA a v Evropě v roce 2008. Práce je uzavřena diskuzí hlavních makroekonomických doporučení.
Klíčová slova: Rakouská škola; Postkeynesovská ekonomie; hospodářský cyklus; finanční krize
Název práce: Austrian and Post Keynesian Business Cycle Theories: Comparation and Recommendation
Autor(ka) práce: Černíková, Michelle
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Koderová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to carry out a critical comparison of Austrian business cycle theory based on Ludwig von Mises and Friedrich August von Hayek, with Post-Keynesian business cycle theory represented by Minsky’s hypothesis of financial instability. Both economic schools are described in the first half of my work, with the emphasise on their methodology and those thesis, which are relevant for the final determination of business cycle theory. Second part of presented bachelor thesis is devoted to the application of both theories on the Word financial crisis in the USA and in Europe in 2008. The final part compares main macroeconomic recommendations.
Klíčová slova: Austrian Economics; Post-Keynesian Economics; Financial Crisis; Business Cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2019
Datum podání práce: 19. 8. 2019
Datum obhajoby: 3. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: