Na cestě k válce. Velká Británie, Německo a jejich rivalita v letech 1904-1914

Název práce: Na cestě k válce. Velká Británie, Německo a jejich rivalita v letech 1904-1914
Autor(ka) práce: Ibl, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Švejdová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat faktory, které vedly k rozhodnutí Velké Británie vstoupit do první světové války. Práce se zaměřuje na vývoj a proměnu britsko-německých vztahů převážně v poslední dekádě před první světovou válkou. V první části práce je analyzován politický a hospodářský vývoj Velké Británie na přelomu 19. a 20. století. V hlavní části se práce věnuje milníkům britsko-německých vztahů, ať už vzájemným jednáním či zapojením do mezinárodních krizí. Dále je kladen důraz na otázku námořní rivality obou velmocí. Na závěr jsou zhodnoceny důvody vstupu Velké Británie do války a otázka nutnosti tohoto kroku.
Klíčová slova: námořní rivalita; první světová válka; diplomacie; Německo; Velká Británie
Název práce: On the way to war. Great Britain, Germany and their rivalry in 1904-1914
Autor(ka) práce: Ibl, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Švejdová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the factors that led to the decision of Great Britain to enter the First World War. The thesis focuses on the development and transformation of Anglo-German relations mainly in the last decade before the First World War. The first part analyzes the political and economic development of Great Britain at the turn of the 19th and 20th century. The main part of the thesis is devoted to the milestones of Anglo-German relations, whether through mutual negotiations or involvement in international crises. Furthermore, emphasis is placed on the issue of naval rivalry of both superpowers. Finally, the reasons for Great Britain's entry into the war and the question of the necessity of this step are evaluated.
Klíčová slova: Great Britain; Germany; First World War; diplomacy; naval rivalry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2019
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 4. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: