Vliv přímých zahraničních investic na národní hospodářství České republiky v letech 2008 - 2017

Autor práce: Žítková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci: Dyba, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv přímých zahraničních investic na národní hospodářství České republiky v letech 2008 - 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je věnována analýze přímých zahraničních investic v České republice a jejich vlivu na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance, investiční pozice a zahraniční zadluženosti v letech 2008 – 2017. Zabývá se dopadem přímých zahraničních investic na saldo běžného účtu a finančního účtu a také způsobu jejich krytí. Pozornost je věnována také výnosům přímých zahraničních investic, zejména jejich vývoji a struktuře. Vývoj výnosů z přímých zahraničních investic je rovněž komparován s dalšími zeměmi. Práce se zabývá také vývojem investiční pozice a zahraniční zadluženosti České republiky. Na základě analýzy platební bilance, investiční pozice a zahraniční zadluženosti země je ověřena hypotéza o převažujících pozitivních efektech plynoucích z přímých zahraničních investic nad negativními.
Klíčová slova: Přímé zahraniční investice; Platební bilance; Reinvestovaný zisk; Vnější rovnováha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv přímých zahraničních investic na národní hospodářství České republiky v letech 2008 - 2017
Překlad názvu: The effect of foreign direct investment on the national economy of the Czech Republic in 2008 - 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master’s thesis focuses on the analysis of foreign direct investment in the Czech Republic and its influence on the external balance in terms of balance of payments, investment position and external debt in 2008 – 2017. The thesis contains analysis the impact of foreign direct investment on the current account and financial account balances. Attention is also paid to the income of foreign direct investment, especially their structure and development. The structure and development of foreign direct investment is compared with other countries as well. The thesis also deals with the development of the investment position and foreign debt of the country in the Czech Republic. The aim of this thesis is to verify the hypothesis that positive effects from FDI outweigh the negative effects.
Klíčová slova: Foreign Direct Investment; Reinvested Earnings; Balance of Payments; External Balance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2019
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 26.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68468_zitn00.pdf [1,85 MB]
Oponentura63898_qdybk00.pdf [397,42 kB]
Hodnocení vedoucího68468_qzame00.pdf [215,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68468/podrobnosti