Analýza průběhů a dopadů Evropské migrační krize v letech 2013-2017

Autor práce: Pustinová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza průběhů a dopadů Evropské migrační krize v letech 2013-2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem migrační krize, což je proces, který je ovlivněn mnohými faktory. Masová migrace, která v současné době probíhá, je pro Evropu novým jevem a tedy výzvou, se kterou se musí vypořádat. Tato krize totiž není vyvolána potřebou pracovních sil, ale nastavením sociálního systému Evropské unie. Teoretická část tedy vymezí pojem migrace, rozebere současnou migrační krizi a bude se věnovat faktorům, které migraci ovlivňují. Praktická část práce je pak věnována rozboru struktury migrujících osob do zemí Evropské unie z několika hledisek, bude se zabývat integrací migrantů do společnosti a také vlivu migrace na některá odvětví národního hospodářství. Stěžejní pak bude pokusit se pomocí analýzy těchto jednotlivých fází migrace odpovědět na otázku, zda jsou migranti plynoucí do Evropy spíše přínos nebo hrozba. Rozebere také Globální pakt OSN o migraci.
Klíčová slova: migrace; integrace; Evropská unie; migrační krize; Globální pakt OSN o migraci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza průběhů a dopadů Evropské migrační krize v letech 2013-2017
Překlad názvu: Analysis of the Course and Impacts of the European Migration Crisis in 2013 - 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on the topic of migration crisis, which is a process that is influenced by many factors. The mass migration that is currently taking place is a new phenomenon for Europe and therefore a challenge that it must tackle. This crisis is not caused by the labor demand, but by the setting up of the social system of the European Union. The theoretical part therefore defines the term migration, analyze the current migration crisis and focus on the factors that affect migration.The practical part of the thesis deals with the analysis of the structure of migrants to the European Union from several points of view. The main part of the thesis is to answer the question whether migrants to Europe are more of a benefit or a threat by analyzing these different stages of migration. The diploma thesis also analyzes the OSN Global Compact for Migration.
Klíčová slova: integration; European Union; migration crisis; Global Compact for Migration OSN; migration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2019
Datum podání práce: 21. 8. 2019
Datum obhajoby: 23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68302_xpusk00.pdf [1,38 MB]
Oponentura63895_kotynkov.pdf [556,01 kB]
Hodnocení vedoucího68302_krebs.pdf [397,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68302/podrobnosti