Vliv rostoucí poptávky po Airbnb na tradiční ubytovací sektor v Praze v letech 2012-2018

Autor práce: Pavlík, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Křeček, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv rostoucí poptávky po Airbnb na tradiční ubytovací sektor v Praze v letech 2012-2018
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje ubytovací sektor sdílené ekonomiky, který v posledním desetiletí významně ovlivňuje společnost po sociální, politické i ekonomické stránce. Na příkladu fenoménu Airbnb práce ukazuje, jaké výhody a nevýhody sdílené ubytování společnosti přináší. Primárním cílem práce je zjistit vliv rostoucího významu sdíleného ubytování na poptávku po sektoru tradičního ubytování. Teoretická část práce představuje fenomén sdílené ekonomiky, potažmo Airbnb a jeho rozdílnost v porovnání s tradičním ubytováním. Součástí teoretického rámce práce je rešerše literatury o způsobu přístupu vybraných evropských států k regulaci sdíleného ubytování. Praktická část práce analyzuje vývoj poptávky po Airbnb a hromadných ubytovacích zařízeních ve sledovaném období. Na základě výsledků z kvalitativních rozhovorů se zástupci vybraných pražských hotelů práce zjišťuje významnost podílu sdíleného ubytování na trhu ubytování obecně v letech 2012-2018. Pomocí literární rešerše z teoretické části práce a kritické analýzy je v závěrečné kapitole představena možnost, jak případně regulovat sektor sdíleného ubytování, a zdali je možné se inspirovat v zahraničí.
Klíčová slova: Airbnb; sdílená ekonomika; obsazenost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv rostoucí poptávky po Airbnb na tradiční ubytovací sektor v Praze v letech 2012-2018
Překlad názvu: The influence of increasing demand for Airbnb on traditional accommodation sector in Prague in 2012-2018.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis analyses shared economy in accommodation sector which has been significantly influencing society from social, political and economic side for last decade. This thesis uses a phenomenon of Airbnb as an example of what kind of advantages and disadvantages can shared accommodation bring to society. The main goal of this thesis is to find out how the importance of shared accommodation is influencing the demand for traditional accommodation. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part outlines the phenomenon of shared economy with the example of Airbnb and its dissimilarity compared to traditional accommodation. Furthermore, this part includes a research that outlines how some of the European states are regulating shared accommodation. The practical part analyses the development of a demand for Airbnb and group accommodation facilities in given period. Based on the results of qualitative interviews with representatives from selected hotels in Prague, the thesis explores the significance and size of shared economy in the accommodation sector. The last chapter makes use of literature review from the theoretical part and critical analysis to present a possibility of how the sector of shared accommodation can be regulated and whether it is possible to get inspired abroad.
Klíčová slova: Airbnb; shared economy; occupancy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2019
Datum podání práce: 23. 8. 2019
Datum obhajoby: 25.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68721_xpavv23.pdf [1,65 MB]
Oponentura63994_xkres01.pdf [276,88 kB]
Hodnocení vedoucího68721_kotynkov.pdf [556,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68721/podrobnosti