Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017

Název práce: Nominální a reálná konvergence ČR k Rakousku v letech 1997 - 2017
Autor(ka) práce: Pánek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá nominální a reálnou konvergencí České republiky k Rakousku v letech 1997–2017. Vysvětluje jednotlivé pojmy a ukazatele týkající se nominální a reálné konvergence ekonomiky mezi dvěma zeměmi. Tyto poznatky jsou následně použity k analýze získaných dat ve vymezeném časovém období. Na základě komparace výsledků vývoje HDP na obyvatele v PPP, produktivity práce a nezaměstnanosti, cenové hladiny a nominálního směnného kurzu jsou interpretovány dílčí závěry. Z výsledných dat jsou vyvozeny závěry týkající se hlavních faktorů vývoje nominální a reálné konvergence mezi Českou republikou a Rakouskem v letech 1997–2017.
Klíčová slova: Nominální měnový kurz; Nominální konvergence; Reálná konvergence; Cenová hladina
Název práce: Nominal and real convergence between the Czech Republic and Austria during the years 1997 - 2017
Autor(ka) práce: Pánek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines nominal and real convergence of the Czech Republic to Austria between 1997 and 2017. It defines key terms, concepts and indicators related to nominal and real convergence of the two economies. This foundation is consequently used for analysis of gathered data in given time period. Based on the comparison of following indicators, GDP per capita in purchasing power parity, labour productivity and unemployment, price levels and nominal exchange rate, the results are presented and interpreted. After the results are interpreted, the evolution of nominal and real convergence between the Czech Republic and Austria between 1997 and 2017 is provided and the conclusion is reached.
Klíčová slova: Nominal exchange rate; Nominal convergence; Real convergence; Price level

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2018
Datum podání práce: 23. 8. 2019
Datum obhajoby: 26. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: