Analýza závislosti hospodářského růstu na míře vyššího vzdělání populace v rámci regionů soudržnosti na území EU

Název práce: Analysis of the dependence of economic growth on the level of higher education of the population within the EU cohesion regions
Autor(ka) práce: Votava, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor’s thesis analyses higher education in the context of economic growth. The aim is to identify and evaluate the connection between higher education and regional development. In the theoretical part, I analyse what education is and what it affects. Specifically, I am studying its’ effects on the regional economy and on the decline of manufacturing jobs. In the practical part, I am using panel data models, specifically the Pooled OLS, the Fixed effects and the Random effects regression models to quantify the correlation between education, GDP, disposable income, average temperature, variable coefficient of the average temperature and density of population. Besides this, I am examining the return of education comparing costs of education and future average earnings.
Klíčová slova: Higher education; Economic growth; Regional economics; Cohesion regions; Labour market; Human capital; Regional development
Název práce: Analýza závislosti hospodářského růstu na míře vyššího vzdělání populace v rámci regionů soudržnosti na území EU
Autor(ka) práce: Votava, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšším vzděláním v kontextu hospodářského růstu. Cílem této práce je nalézt a kriticky zhodnotit vzájemnou spojitost vyššího vzdělání a regionálního rozvoje. V teoretické části se zabývám rozebráním pojmu vzdělání a jeho vlivů na regionální ekonomii. Tento vliv je zkoumán i v kontextu úbytku pracovních míst v průmyslu. V praktické části provádím regresní analýzu za pomocí panelových dat, konkrétně Pooled OLS, Fixed effects a Random effects modelů s cílem změřit korelaci mezi vzděláním, HDP, disponibilním příjmem, průměrnou teplotou, variačním koeficientem průměrné měsíční teploty a hustotou obyvatelstva. Mimo regresní analýzu zkoumám i návratnost vzdělání pro jednotlivce na základě porovnání ceny školného a průměrných budoucích výdělků.
Klíčová slova: Vyšší vzdělání; Hospodářský růst; Lidský kapitál; Regionální ekonomie; Regionální rozvoj; Regiony soudržnosti; Pracovní trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2019
Datum obhajoby: 10. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: