Analýza spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě

Autor práce: Kuželka, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorencová, Hana
Osoba oponující práci: Králová, Tereza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce byla zpracována na téma pracovní spokojenosti. Hlavním cílem práce je analyzovat sesbíraná data a zjistit úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě. Z tohoto důvodu samotné analýze předchází teoretický průzkum a mapování odborné literatury, která se věnuje pojmu pracovní spokojenost a přidruženým pojmům, jako jsou motivace a výkon. Následně se práce věnuje metodologické části, v níž jsou rozpracovány dílčí cíle a formulovány výzkumné otázky. Také jsou zde identifikovány základní metody, jimiž se bude řídit výzkum pracovní spokojenosti. Na začátku praktické části dochází k představení zkoumané společnosti. Na základě sesbíraných informací prostřednictvím hloubkového rozhovoru s majitelkou i jejím zástupcem a dotazníkového šetření proběhla samotná analýza pracovní spokojenosti. Následně dle vyhodnocených údajů jsou stanoveny návrhy na doporučení v oblasti zlepšení pracovní spokojenosti zaměstnanců.
Klíčová slova: pracovní spokojenost; motivace; účetní firma; analýza; pobočky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě
Překlad názvu: Analysis of Job Satisfaction in an accounting company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis was elaborated on the topic of job satisfaction. The main goal of the thesis is to analyze the collected data and find out the level of employee satisfaction in the accounting company. For this reason, the analysis itself is preceded by a theoretical survey and mapping of professional literature, which deals with the concept of job satisfaction and associated terms such as motivation and performance. Subsequently, the thesis deals with the methodological part, in which the partial objectives and research questions are formulated. It also identifies the basic methods that will guide job satisfaction research. At the beginning of the practical part, the company is introduced. Based on the information collected through an interview with the owner and her representative and a questionnaire survey, the actual job satisfaction analysis was carried out. Subsequently, according to the evaluated data, proposals for recommendations in the area of improving employee satisfaction are set.
Klíčová slova: Motivation; Accounting Company; Job Satisfaction; Analysis; Branches

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69110_xkuzk06.pdf [2,21 MB]
Oponentura64086_francovt.pdf [496,68 kB]
Hodnocení vedoucího69110_lorench.pdf [374,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69110/podrobnosti