Rozvoj manažerů v oblasti time managementu a delegování

Autor práce: Holubová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Osoba oponující práci: Surynek, Alois

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj manažerů v oblasti time managementu a delegování
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce Rozvoj manažerů v oblasti time managementu a delegování je analýza rozvojových potřeb vybrané skupiny manažerů mezinárodní společnosti se zaměřením na time management a delegování. Teoretická část se zabývá tématy manažera, rozvoje manažerů ve společnosti, duševní hygieny včetně time managementu a závěrem delegování. V praktické části je nejprve představena společnost, rozvojové příležitosti, které nabízí a pracovní pozice respondentů. Následně je provedena analýza časových radarů každého manažera, tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů provedených s manažery a s jejich podřízenými a analýza e-mailové komunikace s manažery. Závěrem jsou shrnuty poznatky získané šetřením a jsou vytvořena doporučení k možným změnám v rozvoji manažerů společnosti.
Klíčová slova: time management; management; Rozvoj manažerů; delegování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj manažerů v oblasti time managementu a delegování
Překlad názvu: Development of managers in the field of time management and delegation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis Development of managers in the field of time management and delegation is to analyze the development needs of a selected group of managers of an international company with a focus on time management and delegation. The theoretical part deals with the topics of manager, manager development in the organization, mental hygiene including time management and finally delegation. The practical part introduces the company, the development opportunities it offers and the job positions of respondents. Subsequently, the analysis of each manager's time radar, thematic analysis of semi-structured interviews with managers and their subordinates and analysis of e-mail communication with managers are performed. In conclusion, the findings of the survey are summarized and recommendations for possible changes in the development of managers in the company are made.
Klíčová slova: Development of managers; time management; delegation; management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2018
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66466_xholk14.pdf [2,16 MB]
Oponentura64050_surynek.pdf [475,91 kB]
Hodnocení vedoucího66466_evajar.pdf [388,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66466/podrobnosti