Employer Branding společností vyvíjejících softwarová řešení

Název práce: Employer Branding společností vyvíjejících softwarová řešení
Autor(ka) práce: Kirchnerová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vyhodnotit, zda české IT společnosti, zaměřující se na vývoj software v České republice komunikují konkurenceschopné faktory ve srovnání se společnostmi v Německu a Rakousku, které jsou rozhodující pro studenty IT oborů z České republiky při výběru zaměstnání. Součástí práce je kvantitativní výzkum mezi vysokoškolskými studenty IT oborů zjišťující rozhodující faktory při výběru zaměstnání a obsahová analýza marketingová komunikace na kariérních stránkách vybraných společností v České republice, Německu a Rakousku. Výsledky obou výzkumů jsou vzájemně srovnány a konfrontovány s teoretickými poznatky. Na základě těchto zjištění jsou formulována doporučení pro firmy operující na českém trhu práce, jak zvýšit konkurenceschopnost v segmentu absolventů IT oborů skrze obsah a formu online komunikace.
Klíčová slova: Employer Branding; marketingová komunikace; HR marketing; obsahový marketing
Název práce: Employer Branding in Software Developing Companies
Autor(ka) práce: Kirchnerová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to evaluate marketing communication related to competitive factors of software developing companies in the Czech Republic compared with German and Austrian companies, which is decisive for Czech IT students during career choice. The thesis also includes quantitative research targeted on IT students in the Czech Republic to determine factors that are crucial for their decision-making process related to career choice. Content analysis of marketing communication on career sites selected companies from the Czech Republic, Austria and Germany take part in the thesis as well. The results of both types of research are compared and confronted with theoretical knowledge. The output of the thesis is formulated by recommendations for companies operating in the Czech labour market.
Klíčová slova: Employer Branding; marketing communication; HR marketing; content marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 12. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69624/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: