Vývoj rozdílů v mzdovém ohodnocení mužů a žen v České republice po vstupu ČR do EU v základních třídách zaměstnání KZAM

Název práce: Vývoj rozdílů v mzdovém ohodnocení mužů a žen v České republice po vstupu ČR do EU v základních třídách zaměstnání KZAM
Autor(ka) práce: Lačík, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním rozdílů mužů a žen na trhu práce se zaměřením na mzdové rozdíly. Práce popisuje problematiku diskriminačního chování a rozdílného mzdového ohodnocování. Teoretická část je věnována základním teoretickým pojmům a ekonomickým teoriím či legislativě. Praktická část je zaměřena na analýzu mzdových rozdílů, která je provedena pomoci ukazatele Gender Pay Gapu. Následně je pozornost věnovaná faktorům, které tyto rozdíly způsobují. Hodnoty GPG jsou analyzované v celém hospodářství ČR i jednotlivých třídách zaměstnání. Další kapitola je věnovaná porovnání hodnot GPG od Eurostatu s hodnotami od ČSÚ.
Klíčová slova: klasifikování zaměstnání; mzdové rozdíly; diskriminace; Gender Pay Gap; trh práce
Název práce: The development of wages of men and women in the Czech Republic since entry to the EU in the main employee classes according to KZAM
Autor(ka) práce: Lačík, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis examines gender differences in the labor market with focus on wage differences men´s and women´s. This thesis describes problems of discrimination behavior and differences of wage´s evaluation. The theoretical part deals with basic concepts and economic theories and too legislative. The focus of practical part is on analyze the wage differences by using Gender Pay Gap. Then is focus on factor of this gap. This gap is analyzed at the nation level and too at level of individual proffesional groups. In following capture is comparison GPG by Eurostat with GPG by ČSÚ.
Klíčová slova: Gender Pay Gap; discrimination; job classification; wage differences; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2019
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 4. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68713/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: