CSR politika a aktivity v bankovním prostředí a jejich vnímání klienty

Autor práce: Frank, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Čepelková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: CSR politika a aktivity v bankovním prostředí a jejich vnímání klienty
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností (CSR) bank na českém trhu a jak ji vnímají klienti bank. Začátek teoretické části je věnován společenské odpovědnosti v historickém pojetí a následně je tento pojem uveden v pohledu marketingu. V další části je CSR popsáno z pohledu implementace a problematika jeho měření. Nakonec teoretické části je CSR popsáno v bankovním prostředí a na území české republiky. V empirické části jsou popsány jednotlivé CSR strategie a aktivity čtyř bank, které vychází z interních materiálů bank. Následně je za pomoci dotazníkové šetření proveden výzkum o vnímání CSR politiky a aktivt bank klienty.
Klíčová slova: CSR; Společenská odpovědnost; bankovní prostředí; vnímání klientů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: CSR politika a aktivity v bankovním prostředí a jejich vnímání klienty
Překlad názvu: CSR policy and activities in banking sector and its perception of clients
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis deals with the corporate social responsibility (CSR) of banks on the Czech market and reveals how it is perceived by clients of banks. The beginning of the theoretical part is dedicated to social responsibility´s history and its evolution and then is this concept presented in the marketing perspective. In the next part is CSR described from the point of view of iplmenetation and issues of its measurement. At the end of the theoretical part is CSR described in the banking environment and in the Czech Republic. The empirical part describes CSR strategies and activities of four banks, which are based on internal materials of banks. Survey on the perception of CSR policy and bank activities by clients is carried out with the help of a questionnaire survey.
Klíčová slova: Corporate social responsibility; CSR; banking sector; perception of clients

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65308_xfras02.pdf [1,97 MB]
Veřejná příloha19255_xfras02.pdf [296,51 kB]
Oponentura63987_Čepelková.pdf [213,55 kB]
Hodnocení vedoucího65308_janjiri.pdf [140,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65308/podrobnosti