Vliv a dopady procesu gentrifikace při transformaci městské části Praha 8 – Karlín

Autor práce: Vacková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Osoba oponující práci: Prokůpek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv a dopady procesu gentrifikace při transformaci městské části Praha 8 – Karlín
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce rozebírá teoretický rámec procesu gentrifikace s praktickou aplikací na městskou část Praha 8 – Karlín. Pomocí rešerše odborné literatury definuje procesu gentrifikace, jeho příčiny a podmínky vzniku, vývoj, aktéry a jeho pozitivní i negativní dopady. V části praktické se práce podrobněji věnuje postupné transformaci čtvrti Karlín, která vedla ke vzniku gentrifikace. Následně komplexní analýzou sekundárních dat poukazuje na sociální, ekonomické a kulturní změny oblasti. Následující kapitola definuje aktéry gentrifikace a přibližuje jejich činnost a aktuální postoje. Závěrečným přínosem práce je nastínění kroků další revitalizace, a především vlastní model udržitelného rozvoje gentrifikovaných oblastí.
Klíčová slova: Gentrifikace; Revitalizace; Karlín; Kulturní identita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv a dopady procesu gentrifikace při transformaci městské části Praha 8 – Karlín
Překlad názvu: The Influence and Impacts of the Gentrification in the Transformation of the City District Prague 8 - Karlin
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyzes theoretical framework of the process of gentrification with a practical application to the Prague 8 - Karlin district. Using the literature review it defines the process of gentrification, its causes and conditions of origin, development, actors and its positive and negative impacts. In the practical part, the thesis deals in more detail with the gradual transformation of the Karlin district, which led to the emergence of gentrification. Subsequently, a comprehensive analysis of secondary data points out social, economic and cultural changes in the area. The following chapter defines the actors of gentrification and describes their activities and current attitudes. The final contribution of the paper is outlining the steps of further revitalization, and most of all introducing the model of sustainable development of gentrified areas.
Klíčová slova: Gentrification; Cultural Identity; Revitalization; Karlin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 09.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67775_xvack15.pdf [13,99 MB]
Oponentura63962_xprom59.pdf [72,96 kB]
Hodnocení vedoucího67775_xlinm02.pdf [73,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67775/podrobnosti