Ověření účinnosti vzdělávacího programu zaměřeného na management osobního rozvoje v oblasti financí

Autor práce: Bartáková, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Kubišta, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ověření účinnosti vzdělávacího programu zaměřeného na management osobního rozvoje v oblasti financí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá účinností vzdělávací hry Finanční svoboda na management osobního rozvoje v oblasti financí (dále jen „management osobních financí“) vybrané skupiny lidí ve věku 18-35 let. Hlavním cílem bylo zjistit, zda hra pomáhá zlepšit orientaci v osobních financí zkoumané skupiny a díky tomu i pomáhá obecně zlepšovat finanční gramotnost.Teoretická část je věnována definováním základních pojmů, jako jsou management osobního rozvoje, management osobních financí, finanční gramotnost, finanční vzdělávání a tvorba osobních a rodinných rozpočtů. Výzkumu, který obsahoval jak kvantitativní, tak kvalitativní části, se zúčastnilo 75 osob. V praktické části byly testovány hypotézy. Lidé s ekonomickým vzděláním a lidé s vyšším příjmem měli vyšší míru finanční gramotnosti (před intervencí), než lidé s jiným vzděláním a nižším příjmem. Ekonomicky vzdělaní navíc byli úspěšnější v plněnícílů hry. Muži se lépe hodnotili v subjektivně vnímané finanční gramotnosti než ženy. Hra Finanční svoboda skutečně zlepšila testem měřenou úroveň finanční gramotnosti téměř u všech účastníků z původních 14 bodů (medián před) na 17 bodů (medián po). Kromě samotné finanční gramotnosti měřené před intervencí (B = 0,74, p < 0,001) na míru finanční gramotnosti po intervenci má vliv také vnímaný management osobních financí (B = 0,15, p < 0,05). Celkově lze hru Finanční svoboda, pokud dodržíme standardizovaný postup zadání, považovat zaefektivní vzdělávací nástroj k rozvoji nejen finanční gramotnosti, ale také managementu osobních financí.
Klíčová slova: Management osobního rozvoje ; Management osobního rozvoje v oblasti financí; Finanční gramotnost; Finanční vzdělávání ; Vzdělávání hrou

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ověření účinnosti vzdělávacího programu zaměřeného na management osobního rozvoje v oblasti financí
Překlad názvu: Validation of the educational game efficacy to improve personal finances management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis analyses the efficacy of a simulation and education game “Finanční svoboda” to improve management of personal finances among the group of respondents aged 18-35 years. The main goal was to investigate whether the game increases the orientation in personal finances and, therefore, increase the financial literacy level. Theoretical part is aimed at definition of the main terms (self-management, self-management in personal finances, financial literacy, financial education and family budgets. 75 respondents participated in thiscombined quantitative and qualitative natural experiment. Practical part is aimed at hypothesestesting. People with economic education and people with higher salary had significantly higher financial literacy level than people with different education and lower salary (before intervention). In addition, people with economic education were more successful in playing the game than people with different education. Men perceived themselves more as financial literate than women. The simulation game “Finanční svoboda” improved the financial literacy level from original 14 points (median before intervention) to 17 points (median after interventionfrom maximum 19 points). Predictors of the financial literacy (after intervention) was except of the financial literacy (before intervention, B = 0,74, p < 0,001) also management of personal finances (B = 0,15, p < 0,05). In case of standardized procedure of playing the simulation and education game “Finanční svoboda”, we can assume the game is an effective tool to the financial literacy and management of personal finances development.
Klíčová slova: Self-management in personal finances; Financial literacy; Financial education; Gamification of learning; Self-management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 2. 9. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64829_barv04.pdf [4,17 MB]
Oponentura64068_Kubišta.pdf [294,21 kB]
Hodnocení vedoucího64829_danielap.pdf [385,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64829/podrobnosti