Web aplikace pro zlepšení agilního projektového řízení na příkladu velkého enterprise projektu s virtuálním týmem 

Název práce: Web application to support agile project management practices in the large enterprise project with a virtual team
Autor(ka) práce: Panchenko, Victoria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Mysliveček, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The boom of agile methodologies contributed to increase of the number of large enterprises that are adopting agile practices. On the other hand, the last decades have witnessed a steady trend toward globalization and global software development has become a common business reality. Global virtual teams do not correspond with agile approach of collocated teams, and the implementation of agile methods in distributed teams still presents challenges. This Master thesis is dedicated to the design and development of web application for the case project with a virtual agile team. The application is created to improve current agile practices on the large enterprise project with a geographically dispersed team.
Klíčová slova: agile practices; virtual teams; MVC; process digitalization ; three-tier architecture
Název práce: Web aplikace pro zlepšení agilního projektového řízení na příkladu velkého enterprise projektu s virtuálním týmem 
Autor(ka) práce: Panchenko, Victoria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Mysliveček, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rozmach agilních metodik přispěl k zvýšení počtu velkých podniků, které adoptují agilní praktiky. Na druhé straně v posledních desetiletích se aktivně projevuje trend globalizace a globální vývoj softwaru se stal běžným způsobem podnikání. Globální virtuální týmy neodpovídají agilnímu principu malých, spolu alokovaných týmů a implementace agilních metod v distribuovaných týmech stále představuje výzvy. Tato diplomová práce je věnována návrhu a vývoji webové aplikace pro enterprise projekt s virtuálním agilním týmem. Aplikace je vytvořena za účelem zlepšení současných agilních procesů a praktik na velkém projektu s geograficky rozptýleným týmem.
Klíčová slova: virtuální týmy; agilní praktiky ; MVC; digitalizace procesů; vícevrstvá architektura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2019
Datum podání práce: 25. 11. 2019
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: