Rozšíření writeback ve vizualizačním nástroji Tableau

Název práce: Rozšíření writeback ve vizualizačním nástroji Tableau
Autor(ka) práce: Nguyen, Phuong Quang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hušek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá použitím extension API pro vytvoření rozšíření writebackpro vizualizační Business intelligence nástroj Tableau. Rozšíření writeback umožní přímozapisovat data a ukládat do databáze. Hlavním cílem práce je vytvoření funkční demoverzea nalezení reálného využití pro rozšíření writeback pro vizualizační nástroj Tableau.Pro dosažení tohoto cíle pojednává práce v teoretické části o základech plánování,forecastu a reportech, představuje vizualizační nástroj Tableau a následně popisujefunkcionality extension API. Praktická část bude věnována vytvoření funkční demoverzea návodu, jak rozšíření zprovoznit, následně je popsán use case pro rozšíření. Hlavnímvýstupem diplomové práce je funkční interaktivní report, ve kterém bude možné datazapisovat a následně vyčíst. V závěrečné části bude práce shrnuta a nastíněny možnostia funkcionality, kterými se dá rozšíření v budoucnu vylepšit.
Klíčová slova: Business intelligence; Tableau; extension API; writeback; SSBI; plánování; forecast; report; dashboard
Název práce: Writeback extension for data visualization tool Tableau
Autor(ka) práce: Nguyen, Phuong Quang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hušek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to describe the usage of extension API toolkit to createa functional extension writeback for the visualisation tool Tableau. The extensionwriteback enables to write and store data into a database where the user can access it anduse it to create visualisations. The main aim of the work is to create a fully functionaldemo and to find possible ways, how the extension can be used. To achieve this aim,the thesis theoretical part of the work is about planning process in companies, forecasting,reports, describing of the visualisation tool Tableau and then lastly about the extensionAPI. The pratical part of the work is related to the functional demo, its specifics how it wascreated, how to run the demo. The last part is about the suggestions and ideas, how theextension can be implemented and what are the use cases. The main output of the masterthesis is a fully functional interactive report, where the data can be written and thenloaded. In the final part of the master thesis, the work will be summerized and the workwill be finalised with a word about the future development of the extension, what can beimproved and implemented in the future versions of the extension writeback.
Klíčová slova: writeback; SSBI; extension API; planning; forecast; report; dashboard; Tableau; Business intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2019
Datum podání práce: 2. 12. 2019
Datum obhajoby: 23. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: