Analýza informačních systémů pro účely HR

Název práce: Human Resources Information System Analysis
Autor(ka) práce: Krulíková, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Třeštíková, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
One of the biggest and prolonged capital assets of society is investment in staff. If they are managed in the right way, these investments can be the source of innovation and growth, competitive advantage and previsions of leading position in the market. Viz.[7] This Diploma thesis is aimed on the analyses of the human resources management, structure and demands on the personal information system, which solves this area as a whole. Described systems and solutions are generalization of the author's theoretical and practical experiences with particular human resources information system. There are defined the demands on common concept of HR IS. In this diploma thesis you can find the description
Klíčová slova: human resources ; human resources information systems; complex solution
Název práce: Analýza informačních systémů pro účely HR
Autor(ka) práce: Krulíková, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Třeštíková, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
"Jedna z největších a dlouhotrvajících investic společnosti je investice do zaměstnanců. Jsou-li správně řízeny, mohou tyto investice být zdrojem inovace a růstu, konkurenční výhody a předzvěstí přední pozice na trhu. "[7] Diplomová práce je zaměřena na analýzu oblasti řízení lidských zdrojů, strukturu a požadavky na personální informační systém, který tuto oblast zaštítí jako celek. Popisované systémy a řešení jsou zobecněním teoretických a praktických zkušeností autora s konkrétním HR informačním systémem. V práci jsou definovány požadavky na obecný koncept HR IS. Práce popisuje a srovnává dvě řešení OKbase a HR modul SAP s příklady dalších očekávaných inovací a obsahuje také poznámky k legislativním vlivům na HR IS.
Klíčová slova: komplexní řešení; lidské zdroje; personální informační systémy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 3. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: