Mediální gramotnost: Mezikulturní srovnání korejských, českých a amerických studentů vysokých škol

Název práce: News Media Literacy: A Cross-Cultural Comparison Between Korean, Czech, and American University Students
Autor(ka) práce: Trnková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátková, Jana
Oponenti práce: Slussareff, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s thesis emphasizes the complexity of the matter of news media literacy and shows the connection between media environment, patterns of human behavior and decision-making processes, along with the outline of technological trends that affects media production. The purpose of the study is to explore differences and/or similarities related to news consumption and compare key issues of news media literacy between Korean, Czech, and American university students. To meet the goal, an online questionnaire was created and distributed among students of chosen nationalities. Questions discovered students’ approaches in accessing, filtering and evaluating news, their habits and opinions related to media and self-perceived level of news media literacy. From 246 valid responses, a statistical analysis was compiled. There is a high probability of the presence of several cognitive biases such as the third-person effect or illusory superiority among the sample questioned. Besides other results, students need to better understand main principles of social media algorithms and realize the consequences of personalized content.
Klíčová slova: News media literacy; media; critical thinking; personalization; student; news; cognitive bias; comparison
Název práce: Mediální gramotnost: Mezikulturní srovnání korejských, českých a amerických studentů vysokých škol
Autor(ka) práce: Trnková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátková, Jana
Oponenti práce: Slussareff, Michaela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí na komplexitu problematiky mediální gramotnosti a popisuje spojitost mezi mediálním prostředím, vzory lidského chování a rozhodovacími procesy a upozorňuje na vliv technologických trendů na produkci mediálního obsahu. Cílem práce je zjistit rozdíly nebo podobnosti související s konzumací mediálních výstupů a porovnat klíčová témata mediální gramotnosti mezi korejskými, českými a americkými studenty vysokých škol. K dosažení tohoto cíle byl vytvořen online dotazník, který byl distribuován mezi studenty zvolených národností. Otázky se zaměřují na způsoby, jak studenti sledují, filtrují a vyhodnocují zpravodajské výstupy, dotazují se na jejich zvyky a názory související s médii a zjišťují vlastní vnímanou úroveň mediální gramotnosti. Z 246 platných odpovědí byla sestavena statistická analýza. U dotázaných respondentů se s vysokou pravděpodobností objevují kognitivní zkreslení, konkrétně efekt třetí osoby a iluzorní nadřazenost. Z výsledků mimo jiné plyne potřeba, aby studenti lépe porozuměli hlavním principům algoritmů sociálních médií a uvědomili si důsledky personalizovaného obsahu.
Klíčová slova: kognitivní zkreslení; srovnání; zpravodajství; kritické myšlení; personalizace; student; média; Mediální gramotnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2018
Datum podání práce: 2. 12. 2019
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: