CSR aktivity společnosti Unilever a jejich dopad na společnost

Název práce: CSR aktivity společnosti Unilever a jejich dopad na společnost
Autor(ka) práce: Sumegová, Tamara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Svienty, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá CSR aktivitami nadnárodních korporací, kdy se detailněji zaměřuje na společnost Unilever. Cílem práce je teoreticky zanalyzovat koncept společenské odpovědnosti, popsat konkrétní CSR aktivitu značky Domestos, prostřednictvím kvantitativního výzkumu zjistit, jaké je povědomí o této CSR aktivitě mezi českými spotřebiteli. Dále pak na základě poznatků navrhnout doporučení pro vylepšení této CSR aktivity. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice společenské odpovědnosti firem. Druhá kapitola je věnována Cílům udržitelného rozvoje OSN, na jejichž základě mnoho podniků vytváří své sociálně odpovědné strategie. V třetí kapitole je představena společnost Unilever a její CSR aktivity. Čtvrtá kapitola navazuje na tu třetí a zabývá se CSR aktivitou značky Domestos na území České a Slovenské republiky. Poslední kapitola obsahuje vlastní výzkum, testování předem stanovené hypotézy, následné zhodnocení výsledků a vlastní doporučení.
Klíčová slova: Unilever; Domestos; společenská odpovědnost firem; strategická filantropie; cause-related marketing; CSR; SDGs
Název práce: CSR activities of the company Unilever and their impact on society
Autor(ka) práce: Sumegová, Tamara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Svienty, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on CSR activities of multinational corporations, focusing on Unilever in more detail. The thesis aims to theoretically analyze the concept of social responsibility, to describe the specific CSR activity of the Domestos brand, and to quantify the awareness of this CSR activity among Czech consumers. Furthermore, based on knowledge, the aim is to suggest recommendations for possible improvements to this CSR activity. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the characteristics of corporate social responsibility. The second chapter presents the UN Sustainable Development Goals. The third chapter introduces the company Unilever and its CSR activities. The fourth chapter deals with the CSR activity of the Domestos brand in the Czech and Slovak Republics. The last chapter contains own research, testing of the predetermined hypothesis, evaluation of the research findings and lastly provides own recommendations.
Klíčová slova: Unilever; Domestos; CSR; corporate social responsibility; strategic philanthropy; cause-related marketing; SDGs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2019
Datum obhajoby: 8. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: