Marketingová strategie společnosti TERCIE handicap s.r.o

Název práce: Marketingová strategie společnosti TERCIE handicap s.r.o
Autor(ka) práce: Marešová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Kopeček, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat aktuální marketingovou strategii společnosti Tercie handicap s.r.o. a na základě posbíraných informací následně představit návrh na její vylepšení. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první kapitole byla představena společnost Tercie handicap s.r.o., její historie, sortiment a organizační struktura. Druhá kapitola zanalyzovala mikroprostředí a makroprostředí společnosti, marketingový a komunikační mix. Na konci kapitoly byla provedena SWOT analýza. V rámci třetí kapitoly bylo zhodnoceno dotazníkové šetření. Závěrečná část přináší vlastní návrhy na vylepší marketingové strategie společnosti. Hlavním přínosem práce jsou doporučení pro společnost, pomocí kterých by se měla zlepšit jejich marketingová komunikace se zákazníky.
Klíčová slova: marketing; marketingový mix; marketingové prostředí; SWOT analýza; komunikační mix
Název práce: Marketing strategy of the company TERCIE handicap s.r.o
Autor(ka) práce: Marešová, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Kopeček, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the current marketing strategy of the company Tercie handicap s.r.o. and based on the collected information to present a suggestion for its improvements. The thesis is divided into 4 main chapters. In the first chapter was introduced the company Tercie handicap s.r.o., its history, assortment and organizational structure. The second chapter analyses the micro and macro environment of the company, marketing mix and communications mix. The final part of chapter two consists of a SWOT analysis. Survey is evaluated in chapter three. The final part brings its own suggestions for improving the marketing strategy of the company. The main benefit of the thesis are recommendations for the company, which should improve the company´s marketing communication with customers.
Klíčová slova: marketing mix; marketing; communications mix; marketing environment; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 12. 2019
Datum obhajoby: 22. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: