Marketingová komunikácia medzinárodného festivalu "Praha srdce národov"

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová komunikácia medzinárodného festivalu "Praha srdce národov"
Autor práce:
Štefanisková, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou v oblasti kultúry. Predmetom skúmania je medzinárodný folklórny festival „Praha srdce národov“, odohrávajúci sa v hlavnom meste Českej republiky už 22 rokov. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov analyzovať súčasnú marketingovú komunikáciu tohto podujatia a pomocou vlastného výskumu navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu prezentácie festivalu navonok. Prvá kapitola práce ponúka teoretické východiská danej problematiky. V druhej kapitole sú najskôr predstavení hlavní organizátori festivalu a potom aj festival samotný. Tretia kapitola je venovaná analýze výsledkov dotazníkového šetrenia a vlastným odporúčaniam smerom k zlepšeniu komunikácie udalosti. Analýzou primárnych dát sa potvrdili dve vopred stanovené hypotézy. Bolo odhalené, že povedomie o festivale je napriek jeho dlhoročnej existencii nízke, ale záujem o podujatie je aj tak viditeľný. Medzinárodný festival „Praha srdce národov“ by sa mal usilovať o zdokonaľovanie svojej komunikácie smerom k širokej verejnosti s použitím moderných komunikačných nástrojov.
Klíčová slova:
komunikačný mix; medzinárodný festival; folklór; marketingová komunikácia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66668_stea02.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
64969_xmatk10.pdf [63,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
66668_kheler.pdf [61,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66668/podrobnosti