CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR

Název práce: CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR
Autor(ka) práce: Repoň, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa sústreďuje na CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR. Cieľom práce je predstaviť CSR aktivity spoločnosti v Českej republike, ich porovnanie s konkurenciou a na základe výsledkov kvantitatívneho výskumu dať spoločnosti odporúčania na zlepšenie týchto aktivít. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa venuje histórií a charakteristike spoločenskej zodpovednosti firiem. V druhej kapitole je predstavená spoločnosť METRO AG a spoločnosť Makro Cash & Carry ČR. Tretia kapitola sa zaoberá spoločensky zodpovednými aktivitami firmy a v štvrtej kapitole ich porovnáva s konkurenciou. Piata kapitola obsahuje výskum a testovanie stanovených hypotéz. Posledná kapitola zhŕňa výsledky výskumu a na základe toho poskytuje vlastné odporúčania pre spoločnosť.
Klíčová slova: spoločenská zodpovednosť firiem; udržateľné aktivity; Makro; zdieľané hodnoty
Název práce: CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR
Autor(ka) práce: Repoň, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se soustřeďuje na CSR aktivity společnosti Makro Cash & Carry ČR. Cílem práce je představit CSR aktivity společnosti v České republice, jejich porovnání s konkurencí a na základě výsledků kvantitativního výzkumu dát společnosti doporučení na zlepšení těchto aktivit. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje historii a charakteristice společenské odpovědnosti firmy. Ve druhé kapitole je představena společnost METRO AG a společnost MAKRO Cash & Carry ČR. Třetí kapitola se zabývá společensky odpovědnými aktivitami firmy a ve čtvrté kapitole je porovnává s konkurencí. Pátá kapitola obsahuje výzkum a testování stanovených hypotéz. Poslední kapitola shrnuje výsledky výzkumu a na základě toho poskytuje vlastní doporučení pro společnost.
Klíčová slova: Makro; společenská odpovědnost firem; sdílené hodnoty; udržitelné aktivity
Název práce: CSR activities of company Makro Cash & Carry ČR
Autor(ka) práce: Repoň, Patrik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis focuses on CSR activities of Makro Cash & Carry ČR. The aim of the thesis is to present CSR activities of the company in the Czech Republic and to compare them with competitors as well as to give recommendations for improvement of these activities based on the results of quantitative research .The thesis is divided into six chapters. The first chapter is devoted to the history and characteristics of corporate social responsibility. The second chapter introduces METRO AG and METRO Cash & Carry Slovakia. The third chapter deals with the socially responsible activities of the company and in the fourth chapter compares them with the competition. The fifth chapter contains research and testing of established hypotheses. The last chapter summarizes the results of the research and on this basis provides recommendations for company.
Klíčová slova: Makro; shared values; corporate social responsibility; sustainable activities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 8. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68668/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: