Chatboty, marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníky

Název práce: Chatboty, marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníky
Autor(ka) práce: Bělková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovými nástroji, konkrétně chatboty. Chatbot je program určený k automatizované komunikaci mezi lidmi a dnes patří mezi trendy internetového marketingu. Čtenář se tu seznámí s pojmem marketing, internetovým marketingem a charakteristikou chatbotů. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézy: „Četnost užívání internetu ovlivňuje možnost setkat se s chatboty.“ a „Lidé, kteří mají s komunikací s chatboty zkušenost, jsou ochotni realizovat některé ze spotřebitelských operací prostřednictvím chatbotů.“. K dosažení tohoto cíle byla použita metoda dotazování. Na základě výsledků z dotazníku byly potvrzeny či vyvráceny zmíněné hypotézy.
Klíčová slova: Internetový marketing; Chatbot; Marketing; Komunikace
Název práce: Chatbots, marketing tool for communication with customers
Autor(ka) práce: Bělková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matysová, Kamila
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with marketing tools, specifically chatbots. Chatbot is a program designed for automated communication between people and today is one of the trends of internet marketing. The reader will learn the terms marketing, internet marketing and chatbots. The aim of the thesis is to confirm or refute the hypotheses: "The frequency of internet use affects the ability to meet chatbots." and "People who have experience with communication with chatbots are willing to do some of the consumer operations through chatbots." In order to achieve this goal, a questioning method was used. On the basis of the results from the questionnaire the above hypotheses were confirmed or refuted.
Klíčová slova: Communication; Marketing; Internet marketing; Chatbot

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 8. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66729/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: