Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU
Autor práce:
Dudrová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Brožová, Sandra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou účastenství v řízeních před SDEU, především pak v řízení o předběžné otázce a v řízení o porušení Smlouvy. Přičemž se snaží, při uplatnění konkrétních případů účastenství České republiky v uvedených řízeních, tuto problematiku více přiblížit a vysledovat jistý systematický postoj tohoto státu a jeho zájmů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V rámci teoretické části je v první kapitole vymezena funkce vládního zmocněnce a jeho úloha u SDEU a dále je zde vyložen pojem národního zájmu. Druhá kapitola pojednává o řízení o předběžné otázce, přesněji co je předmětem tohoto řízení, jaký je průběh řízení a jaké účinky má vydané rozhodnutí v tomto řízení. Třetí kapitola přibližuje problematiku řízení o porušení Smlouvy, její předsoudní fázi, aktivní legitimaci a účinky vydaného rozhodnutí. Na konci teoretické části, tedy v rámci čtvrté kapitoly, je shrnut institut tzv. vedlejšího účastenství. Na teoretickou část pak navazuje ta praktická, jež se zabývá konkrétními případy účastenství České republiky, a to jak v rámci řízení o předběžných otázkách, tak v řízení o porušení Smlouvy či v ostatních řízeních. Vybrané případy jsou krátce popsány a shrnuta stanoviska, která byla v dané věci předkládána Českou republikou. Z uvedených stanovisek jsou poté učiněny závěry ohledně systematiky obhajoby národních zájmů České republiky.
Klíčová slova:
Vedlejší účastenství; Vládní zmocněnec pro zastoupení ČR před Soudním dvorem EU; Řízení o předběžné otázce; Řízení o porušení Smlouvy; Národní zájmy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64620_xdudk00.pdf [967,18 kB]
Veřejná příloha:
19534_xdudk00.pdf [479,46 kB]
Oponentura:
58828_xbros00.pdf [64,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
64620_grmelova.pdf [63,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64620/podrobnosti