Práva a povinnosti akcionářů, komparace s ruskou úpravou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Práva a povinnosti akcionářů, komparace s ruskou úpravou
Autor práce:
Bogdanovich, Artem
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kříž, Radim
Osoba oponující práci:
Hásová, Jiřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Problematika právního postavení akcionáře v české právní úpravě je velmi rozsáhlým tématem zahrnujícím celou řadu teoretických otázek. Pro pochopení základních aspektů této problematiky je potřeba vycházet z právní konstrukce akciové společnosti, která má charakter obchodní společnosti kapitálové. Vytváří tedy základní kapitál prostřednictvím vkladů jednotlivých společníků neboli akcionářů. Těm v důsledku účinného upsání akcií, tedy splnění upisovací povinnosti, jakožto jedné ze složek povinnosti vkladové (tou druhou související povinností je povinnost uhrazovací) vzniká účast ve společnosti, neboli podíl. Podíl je navenek reprezentován akcií, tedy cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem. Do akcie jsou vtělena jednotlivá práva akcionáře, jejichž existenci akcie dokládá, nikoliv zakládá. Majetkový a nemajetkový charakter těchto práv je podmíněn právě dvojí rolí akcionáře. Jednak jde o investora, který svojí účastí na kapitálu společnosti sleduje zhodnocení svých investic, druhák se jedná o společníka, který má povinnost být vůči společnosti loajální a postupovat v souladu s jejími zájmy a ku jejímu prospěchu. Jedná se o velmi živé téma, podléhající vývoji a obecným právním tendencím. V rámci důkladné analýzy jednotlivých základních práv a povinnosti akcionáře se autor zaměřuje na sporné nebo nejednoznačné otázky plynoucí z nejasných nebo neurčitých formulací v zákonných ustanoveních, anebo dokonce z toho, že zákonné vymezení chybí. Takovou mezeru postupně zaplňuje nikoliv jednotná doktrína a spíše sjednocující judikatura. S oběma těmito zdroji je v práci hojně pracováno. Pro širší pochopení souvislostí a vysledování tendence tuzemské úpravy se autor ve vybraných otázkách obrací i k úpravě zahraniční, jmenovitě k úpravě ruské. Ze srovnání některých vybraných aspektů česká úprava vychází jako podstatně liberálnější, umožňující více dispozitivních ujednání a flexibilitu. Ovšem na úkor jisté jasnosti a určitosti.
Klíčová slova:
akcionáři; povinnosti; práva; akciová společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2017
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64234_boga00.pdf [1,65 MB]
Oponentura:
65016_kotouc.pdf [61,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
64234_rkriz.pdf [63,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64234/podrobnosti