Uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti a jeho vliv na trh práce

Název práce: Uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti a jeho vliv na trh práce
Autor(ka) práce: Honzejková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Froňek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá především přínosy a riziky (omezeními) konceptu Průmysl 4.0 a jeho dopady na trh práce. Hlavním cílem je charakterizovat Průmysl 4.0 v České republice se zaměřením na dopad na trh práce s následným zhodnocením uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti. Pro analýzu společnosti byly použity metody kvalitativního výzkumu – analýza dokumentů, hloubkový polostrukturovaný rozhovor a případová studie. Za pomocí těchto metod byly získány všechny potřebné informace, které byly následně zhodnoceny. Na základě zhodnocení bylo navrženo doporučení pro zanalyzovanou společnost. Z výzkumu vyplynulo, že implementace Průmyslu 4.0 přinesla společnosti více přínosů než rizik a spokojenost zaměstnanců stoupla až na 78 %.
Klíčová slova: Průmysl 4.0; Trh práce; vzdělávání; 4. průmyslová revoluce; automatizace
Název práce: Application of Industry 4.0 in the selected company and its impact on the labor market
Autor(ka) práce: Honzejková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Froňek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals mainly with the benefits and risks (constraints) of the Industry 4.0 concept and its impact on the labor market. The main objective is to characterize Industry 4.0 in the Czech Republic with a focus on the impact on the labor market with subsequent evaluation of the application of Industry 4.0 in the selected company. The qualitative research methods – document analysis, in-depth semi-structured interview and case study – were used for the company analysis. Using these methods all necessary information was gathered and evaluated. Based on the evaluation, a recommendation for the analyzed company was proposed. Research has shown that the implementation of Industry 4.0 has brought more benefits than risks to the company and employee satisfaction has risen to 78 %.
Klíčová slova: Industry 4.0; labor market; education; 4th industrial revolution; automatization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68693/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: