Podnikatelský plán ubytovacího prostředí

Název práce: Podnikatelský plán ubytovacího prostředí
Autor(ka) práce: Malátová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu ubytování Zahrádka, která chcezaložit ubytovací zařízení a postupně rozšiřovat i doplňkové služby či nová lůžka. Tatodiplomová práce je složená ze tří částí, a to z části teoretické, metodologické a praktické.V teoretické části jsou objasněny témata problematiky ohledně ubytovacího zařízení, kterýmbude věnována pozornost v praktické části společně s finanční analýzou podniku. Součástípráce je také metodologická část, která se zabývá metodami výzkumu. Aplikována je metodadotazování, která slouží především ke zjištění informací k založení podniku a informaci opotenciálních zákaznících.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; Podnik; Ubytování; Finanční plán
Název práce: Business plan of accomodation facility
Autor(ka) práce: Malátová, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a business plan for accomodation Zahrádka, which wants toestablish accomodation facility and gradually expand additional services and capacity. Thethesis consists of three parts, which are theoretical part, methodological part and practical part.In theoretical part explains topics of problematice of accomodation, than will be paid attentionin practical part together with financial analysis of the company. In this thesis i salsomethodological part, which consists research methods. It is used method of questioning, whichis used to find out necessary information to start a business and potencial customer.
Klíčová slova: Acommodation; Business plan; Business; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67789/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: