Segmentace trhu proteinových produktů a návrh kampaní na Facebooku

Název práce: Segmentace trhu proteinových produktů a návrh kampaní na Facebooku
Autor(ka) práce: Tůmová, Štěpánka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Šanová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá segmentací trhu proteinových produktů a následným návrhemzacílení kampaní na reklamní platformě Facebook. K segmentaci byla nejprve využita sekundárnídata MML-TGI společnosti Median, ze které vznikly čtyři segmenty, a poté proběhlo ověření adoplnění informací pomocí dat primárních, konkrétně pomocí dotazníkového šetření (N=344),kdy počet vzniklých segmentů byl osm. Tato data byla mezi sebou porovnána a některé segmentybyly sloučeny. Výsledný počet segmentů byl pět. Hlavním cílem této práce byl návrh reklamníchkampaní zacílených na vzniklé zákaznické segmenty. Přínosem této práce je návod na provedenísegmentace a následné zacílení na Facebooku a Instagramu. Tato práce a její metodologie můžesloužit jako inspirace při vlastním cílení. Postup v této diplomové práci bude aplikován na značkuproteinových produktů.
Klíčová slova: MML-TGI; sociální sítě; Facebook; segmentace trhu
Název práce: segmentation of the protein products market and a subsequent proposal of targeting campaigns on the Facebook advertising platform
Autor(ka) práce: Tůmová, Štěpánka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Šanová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the segmentation of the protein products market and a subsequentproposal of targeting campaigns on the Facebook advertising platform. The segmentation initiallyused Median MML-TGI secondary data that resulted in four segments generated. Then theinformation was verified and supplemented using primary data, namely a questionnaire survey (N= 344), where the resulting number of segments was eight. These data were compared and somesegments were merged, so the final resulting number of segments was five. The main goal of thisthesis was to design advertising campaigns targeted at the customer segments generated. Thecontribution of this work is a guide to segmentation and subsequent targeting on Facebook andInstagram. This thesis and its methodology can serve as an inspiration for other custom targeting.The procedure in this thesis will be applied to the brand of protein products.
Klíčová slova: social networks; market segmentation; MML-TGI; Facebook

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2019
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71218/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: