Stres management u vybranej skupiny manažérok

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stres management u vybranej skupiny manažérok
Autor práce:
Kušnírová, Miriama
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jarošová, Eva
Osoba oponující práci:
Gajdošová, Jana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá stresom a stratégiami jeho zvládania u vybranej skupiny žien manažérok. Hlavným cieľom je zistiť ako HR manažérky dosahujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, aké využívajú stratégie zvládania stresu v práci a zároveň, ktoré z daných stratégií považujú za najúčinnejšie. Výskum prebehol pomocou pološtruktúrovaného rozhovoru na dvanástich respondentkách. Doslovné prepisy rozhovorov boli následne kódované v programe MAXQDA a vyhodnotené v rámci štyroch vzniknutých tém: stres, stratégie zvládania stresu, work-life balance a syndróm vyhorenia. Na základe prepojenia teórie s výsledkami, každá téma vyúsťuje do otvorenej otázky, ktorá môže byť predmetom ďalšieho výskumu. Výskum naznačuje, že medzi najúčinnejšie stratégie stres managementu u HR manažérok patrí: šport a osvojenie si jogy; stratégie zamerané na akútne zvládanie stresu; dobrá príprava a time-management; sebauvedomenie a nastavovanie priorít; relaxačné techniky.
Klíčová slova:
stres; žena manažérka; work-life balance; stratégie zvládania stresu; stres management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
22.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70140_xkusm13.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
65121_Gajdošová.pdf [491,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
70140_evajar.pdf [388,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70140/podrobnosti