Analýza trhu práce ČR v letech 2014–2018 s ohledem na úroveň vzdělání pracovní síly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu práce ČR v letech 2014–2018 s ohledem na úroveň vzdělání pracovní síly
Autor práce:
Holomková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Rotschedl, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V posledních letech dochází k nedostatku uchazečů na trhu práce, a zároveň k růstu volných pracovních míst. Diplomová práce si klade za cíl nalézt disproporce na trhu práce v období let 2014 až 2018 v České republice. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se teorie lidského kapitálu, českého vzdělávacího systému a v neposlední řadě trhu práce, a to teoretického pohledu, tak i aplikace na Českou republiku. V praktické části je analyzována nabídka a poptávka trhu práce, které představují uchazeči a volná pracovní místa. Součástí jsou dále ukazatele týkající se trhu práce. Diplomová práce nalezla disproporce na straně nabídky trhu práce u základního a nižšího středního vzdělání. Co se týče profesí, je nedostatek pracovníků v obsluze strojů a zařízení, montérů, řemeslníků, opravářů, pomocných pracovníků a specialistů. Na základě analýzy je stanoven budoucí vývoj v krátkém a dlouhém horizontu a seznam doporučení pro zlepšení situace. V budoucnu lze očekávat stále rostoucí nedostatek odpovídajících uchazečů o pracovní místa až do doby hospodářské krize. U profesí jako montéři a pomocní pracovníci je ale situace spíše dočasná. Díky příchodu technologií bude část těchto pozic automatizována. Příkladem doporučení pro zlepšení situace je například zvýšení spolupráce škol a firem nebo zlepšení výuky IT vzhledem k budoucímu vývoji trhu práce a celé ekonomiky.
Klíčová slova:
uchazeči na trhu práce; trh práce; vzdělání; vzdělávací systém; nabídka trhu práce; lidský kapitál; volná pracovní místa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69456_hola01.pdf [2,38 MB]
Oponentura:
65019_xrotj900.pdf [297,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
69456_xszal03.pdf [670,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69456/podrobnosti