Zavedení EET z pohledu správce daně a z pohledu daňových subjektů

Název práce: Zavedení EET z pohledu správce daně a z pohledu daňových subjektů
Autor(ka) práce: Matějková, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat aplikaci zákona o elektronické evidenci tržeb z pohledu správce daně a z pohledu daňového subjektu. V úvodu práce jsou stručně vysvětleny základní pojmy, principy a zamýšlené cíle související s přijetím zákona o evidenci tržeb. Výzkumná část se zabývá vnímáním zákona o evidenci tržeb z různých úhlů pohledu – správce daně a daňových subjektů. Jsou hodnoceny dopady pro jednotlivé aktéry, řešeny přínosy i nedostatky z praxe a zhodnoceny názory respondentů na přínos pro státní rozpočet. V rámci aplikované části je použit kombinovaný výzkum, tj. jak kvantitativní, tak i kvalitativní, neboť jejich kombinace umožní lepší pochopení výzkumného problému.
Klíčová slova: Elektronická evidence tržeb; daň z příjmů; šedá ekonomika; daň z přidané hodnoty; státní rozpočet
Název práce: Introduction of the Electronic Registration of Sales from the point of view of the tax administrator and from the point of view of tax subjects
Autor(ka) práce: Matějková, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma work is to analyze the application of the Electronic Registration of Sales from the point of view of the tax administrator and from the point of view of tax subjects. Basic ideas, principles and intended goals in connection with this law are briefly explained in the beginning of this work. Research part of the work deals with perceiving of this law from various points of view – tax administrator and tax subjects. Impacts of this law on various participants are measured as well as assets and drawbacks from the practical experience and opinions of the respondents on its asset for the budget of the state. Within the applied part of the diploma work, combined research is used - quantitative as well as qualitative- because their combination enables better understanding of the research problem.
Klíčová slova: value added tax; Electronic Registration of Sales; income tax; grey economy; state budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 16. 12. 2019
Datum obhajoby: 29. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: