Family Business Governance Kodexes - comparative analysis

Název práce: Family Business Governance Kodexes - comparative analysis
Autor(ka) práce: Babayeva, Raziyakhanim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The research was conducted relying on the absence of comparative analysis of the Family Business Codes. The Thesis starts by examining the definition of Governance codes, Family Business, Family Business codes. Points out positive sides and weaknesses of the Family Businesses. Claims the importance of Family Business Codes for families, businesses and their environment. Presents chosen Family Business codes. Finds similarities and differences between them with the help of coding of the corresponding Codes. And as a final step concludes by describing the main differences between the Family Business Codes.
Klíčová slova: comparative analysis; family business governance code; family business code; family business code comparison; family business
Název práce: Family Business Governance Kodexes - comparative analysis
Autor(ka) práce: Babayeva, Raziyakhanim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Výzkum byl proveden na základě neexistence srovnávací analýzy kódů rodinných podniků. Práce začíná zkoumáním definice kodexů správy věcí veřejných, rodinných podniků, kodexů rodinných podniků. Poukazuje na pozitivní stránky a slabosti rodinných podniků. Tvrdí význam kódů rodinných podniků pro rodiny, podniky a jejich prostředí. Představuje vybrané kódy rodinné firmy. Nalezne podobnosti a rozdíly mezi nimi pomocí kódování odpovídajících kódů. A v posledním kroku končí popisem hlavních rozdílů mezi kódy rodinných podniků.
Klíčová slova: srovnávací analýza; kódexy rodinného podniku; kódexy správy rodinného podniku; porovnání kódexu rodinného podniku; rodinný podnik

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2019
Datum podání práce: 18. 12. 2019
Datum obhajoby: 24. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: