Ochota k Organizational Citizenship Behavior v závislosti na stylu vedení a sociální atmosféře v organizaci

Název práce: Ochota k Organizational Citizenship Behavior v závislosti na stylu vedení a sociální atmosféře v organizaci
Autor(ka) práce: Bednářová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Bohuslavová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl zjistit míru přítomnosti projevů Organizational Citizenship Behaviour (OCB) na daném pracovišti v souvislosti s potenciálním vlivem stylu vedení a sociální atmosféry v organizaci. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v organizaci X. Ke sběru dat byly použity standardizované metody poskytnuté vedoucí práce. Styl vedení byl zjišťován pomocí dimenzí Charismatické chování, Inspirující motivace, Intelektuální stimulace a Osobní přístup dotazníkem transformačního stylu vedení. Pro posouzení stavu sociální atmosféry byla použita Škála sociálnej atmosféry v skupine a její dimenze Psychologická atmosféra, Mezilidské vztahy, Spolupráce a Sociální začleněnost. Ke zjištění míry OCB byl využit oficiální OCB check-list v upravené podobě odpovídající potřebám práce. Data byla shrnuta a vyhodnocena pomocí popisné statistiky a jednotlivé vztahy pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a p-hodnoty. Z výzkumu vyplývá, že OCB je ovlivňováno zejména sociální atmosférou v organizaci, kde největší vliv má dimenze Psychologická atmosféra. Nejvýznamnější fakta byla poskytnuta vedení organizace X.
Klíčová slova: Sociální atmosféra; Organizace; Organizational Citizenship Behavior; Styly vedení; Organizační klima; Organizační kultura
Název práce: Willingness to Organizational Citizenship Behavior depending on the management style and the social atmosphere of the organization
Autor(ka) práce: Bednářová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Bohuslavová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to investigate the presence of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the workplace in relation to the potential influence of leadership style and social atmosphere in the organization. The research was carried out in the form of a survey questionnaire in the organization X. Standardized methods provided by the supervisor of this thesis were used for data collection. Leadership style was measured using the dimensions of Charismatic Behavior, Inspiring Motivation, Intellectual Stimulation, and Personal Approach through a Leadership Transformation Style Questionnaire. The Social Atmosphere Scale in the group and its dimensions, namely Psychological Atmosphere, Interpersonal Relations, Cooperation and Social Inclusion, were used to assess the state of the social atmosphere. OCB's official OCB check-list was modified in order to meet the needs of the work. The obtained data were summarized and evaluated using descriptive statistics and individual relationships were evaluated using Pearson correlation coefficient and p-value. The performed research shows that OCB is influenced mainly by social atmosphere in the organization, where the dimension Psychological atmosphere has the greatest influence. The most important facts were provided to the management of the organization X.
Klíčová slova: Leadership styles; Organizational Citizenship Behavior; Organization; Organizational climate; Organizational culture; Social atmosphere

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2018
Datum podání práce: 19. 12. 2019
Datum obhajoby: 3. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: