Glokalizační aspekty v reklamě Toyota Motor Corporation podle typologie 6D modelu Geerta Hofstede

Název práce: Glokalizační aspekty v reklamě Toyota Motor Corporation podle typologie 6D modelu Geerta Hofstede
Autor(ka) práce: Maltseva, Darya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá kulturními aspekty, které se projevují v televizních reklamách celosvětové značky Toyota Motors Corporation na vybraných trzích: Ruská federace a Spojené státy americké. Reklamní sdělení odrážejí národní specifika a poskytují představu o kultuře, hodnotách a zájmech společnosti. Cílem této analýzy je zjistit míru shody kulturních dimenzí, které jsou definovány 6D modelem G. Hofstede, s kulturními vzorky vybrané korporace ve stanovených trzích.
Klíčová slova: reklamní apel; kulturní dimenze; televizní reklama
Název práce: Glokalization aspects in advertising of Toyota Motor Corporation by Geert Hofstede's 6D model typology
Autor(ka) práce: Maltseva, Darya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the cultural aspects that are reflected in television commercials of the company Toyota Motors Corporation in chosen markets: Russian Federation and the United States. Advertising messages reflect national specificities and provide an idea of the culture, values and interests of society. The aim of this analysis is determining of the correspondence rates of the cultural dimensions, which are defined by G. Hofstede's 6D model, with the cultural apels in TV commercials of chosen corporation.
Klíčová slova: cultural apel; cultural dimension; tv commercial

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 20. 12. 2019
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63498/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: