Analýza investičních fondů s právní osobností se zaměřením na transakce vůči spojeným osobám

Název práce: Analýza investičních fondů s právní osobností se zaměřením na transakce vůči spojeným osobám
Autor(ka) práce: Langrová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá investičními fondy s právní osobností a jejich vztahy se spojenými osobami. Investiční fondy jsou teoreticky popsány z pohledu související obchodní, účetní a daňové problematiky. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu investičních fondů s právní osobností. Úvodní část analýzy obsahuje rozbor skladby majetku investičních fondů a využité zdroje financování. Následná analýza se zabývá vybranými investičními fondy s převažujícím dlouhodobým hmotným majetkem, u nichž jsou podrobně analyzovány výnosy, náklady a související vztahy se spojenými osobami.
Klíčová slova: Investiční fond; ZISIF; investiční společnost; obhospodařování; druhy investičních fondů; účetnictví investičních fondů; administrace; zdanění investičních fondů; spojené osoby
Název práce: Analýza investičních fondů s právní osobností se zaměřením na transakce vůči spojeným osobám
Autor(ka) práce: Langrová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with investment funds with legal personality and their relations with related parties. Investment funds are theoretically described in terms of related business, accounting and tax issues. The practical part is focused on the analysis of investment funds with legal personality. The introductory part of the analysis includes an analysis of the composition of investment fund assets and liabilities. Following analysis deals with selected investment funds with dominant tangible assets, for which revenues, expenses and relationships with related parties are analyzed in detail.
Klíčová slova: ZISIF; investment company; investment fund management; Investment fund; investment fund administration; types of investment funds; investment funds accounting; investment funds taxation; related parties

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2019
Datum podání práce: 9. 1. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: