Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Autor práce:
Buev, Philipp
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním volatility na vysokofrekvenčních datech. V dané práci jsou aplikovány čtyři typy HAR modelů: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q a HAR-Q-J. Analýza se provádí na 5minutové časové řadě indexu Moskevské burzy (MOEX). Hlavním cílem dané diplomové práce je výběr nejlepšího modelu pro modelování a předvídání volatility na finančních trzích. Dalším cílem práce je zjistit, zda rozšíření základních typů HAR modelů o realizovanou quarticity a o regresory skoků má pozitivní vliv na predikční schopnosti modelů. Volatilita se bude odhadovat na následující den a na následující týden. V aplikační části této práce budou porovnány předpovědní schopnosti HAR modelů pomocí RMSE, indexu determinace a Mincer – Zarnowitz regrese, a to jak na in-sample, tak i na out-sample datech. Výsledky provedené analýzy ukazují, že rozšíření HAR modelů o regresory skoků zlepšuje předpovědi volatility na následující den, však rozšíření o realizovanou quarticity nemá pozitivní vliv na výkonnost modelů. V případě predikcí volatility na následující týden nelze jednoznačně určit, zda realizovaná quarticity zlepšuje predikční schopnosti HAR modelů. V případě rozšíření modelů o regresory skoků je vidět zlepšení předpovědních schopností modelů při predikci volatility na následující týden. HAR-RV-J model dosáhl nejlepších výsledků při denním horizontu předpovědi. Při týdenním horizontu předpovědi nejlepším modelem je také HAR RV-J.
Klíčová slova:
realizovaná volatilita; vysokofrekvenční data; bipower variance; realizovaná variance; realizovaná quarticity; HAR modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
20. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69169_buep00.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
64683_divm04.pdf [162,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
69169_witzanyj.pdf [229,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69169/podrobnosti